Algemene betalingsvoo​​​​​rwaarden Sport Medisch Instituut

Opgemaakt augustus 2018 te Roermond

1. De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen u als cliënt en het Sport Medisch Instituut. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de betalingsovereenkomst.

2. Indien afspraken niet kunnen worden nagekomen dienen deze 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

3. De kosten ten aanzien van het sportspecifieke onderzoek dienen, op verzoek van de behandelaar, ter plaatse, middels een pintransactie te worden voldaan.

4. De factuurdeclaraties (behandelingen en overige diensten) dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Indien u in gebreke blijft ontvangt u eenmalig een aanmaningsbrief. Deze geldt ook als ingebrekestelling en dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

5. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

6. Openstaande facturen dienen overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL11 RABO 0145948879, ten name van Sport Medisch Instituut (gelieve uw factuurnummer te vermelden).

7. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Betalingsvoorwaarden zijn opgesteld volgens de richtlijn van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiënten dossier (EPD), conform de Wet beschermingpersoonsgegevens (Wbp).

Bron: KNGF betalingsvoorwaarden maart 2013